BREZPLAČEN vikend paket – low carb vikend

17
Mar

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA v NAGRADNI IGRI

 »BREZPLAČEN vikend paket – low carb vikend«

 

 1. Organizator nagradne igre je SLKI d.o.o., Zdraviliški trg 11, Rogaška Slatina, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije Rogaška Resort.

 

 1. Trajanje:

Nagradna igra poteka od 17.03.2022 do 28.03.2022.

 

 1. Nagrade in podelitev nagrad:

V nagradni igri bodo podeljene naslednje nagrade:

 1. Vikend oddih za 2 osebi v Grand Hotel Rogaška-vikend paket-Low Carb Vikend (1x)
 2. LCHF knjiga (3x)

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri na sledeč način:

V nagradni igri sodelujete na zidu našega FB profila Rogaška Resort https://www.facebook.com/rogaskaresort

 

Pravila sodelovanja

Sodelujoča oseba mora:

 1. Všečkaj FB stran hotela
 2. Označi dva prijatelja s katerima se bi udeležil LCHF vikenda v Rogaški Slatini

 

Sodelujoči v nagradni igri mora pravilno zaključiti nagradno igro in spoštovani Pravila in pogoje nagradne igre.

 

 1. Pravila:

V nagradnem žrebanju bodo upoštevani vsi posamezniki, ki so sodelovali v nagradni igri, pravilno zaključili nagradno igro.

Žrebanje nagrade bo potekalo v ponedeljek 28.03.2022. Žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja z naključnim žrebom med vsemi sodelujočimi.

Žrebanje bo nadzirala 2-članska komisija, sestavljena iz dveh zaposlenih v podjetju SLKI d.o.o. Žrebanja ne bodo javna in se bodo izvedla s pomočjo informacijskih tehnologij.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ni izpolnih vseh pogojev od 1 do 2 izloči iz žrebanja, oziroma jih pri žrebanju ne upošteva.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večji količini od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Zaposleni v podjetju SLKI d.o.o., njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

 

 

 1. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, oziroma, da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni z najavo imena na zidu socialnega omrežja facebook Rogaška Resort, v roku 2dneh po žrebanju. Takrat jih bomo tudi zaprosili za podatke v zasebno sporočilo, kjer jim bomo nato javili lokacijo, kjer se nagrada lahko prevzame.

Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izidi nagradne igre (nagrajenci) bodo objavljeni na FB profilu Rogaške Resort, v roku dveh dneh od izvedbe žrebanja. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek  objavijo na spletni strani organizatorja.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke nagrajencev tudi za namene promocije podjetja SLKI d.o.o., v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: [email protected].

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 2-članska komisija organizatorja iz 5. točke pravil, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 17.3.2022 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na družbenem omrežju Facebook na profilu Rogaška Resort.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

Rogaška Slatina, 17.3.2022